Posłanie

Charyzmatem wspólnoty „Posłanie” jest formowanie uczniów i posyłanie ich do świata. Realizujemy go poprzez ewangelizację, czyli głoszenie kerygmatu i dalszą pogłębioną formację chrześcijańską, skierowaną głównie ku ludziom młodym.

Nasza wspólnota podejmuje szereg posług: muzyczną, teatralną, modlitwy wstawienniczej, medialną i inne.

 

Miejsce spotkań: Centrum Dialogu, pl. bł. ks. Frelichowskiego 1, Toruń

Liderem wspólnoty jest Ewa Leszczełowska.

Asystentem kościelnym stowarzyszenia jest ks. dr Artur Szymczyk.

W ramach naszej Wspólnoty działa zespół muzyczny, grupa teatralna i medialna. Zwykle dwa razy do roku przeprowadzamy Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym. Bierzemy czynny udział w rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży.

Nasze Stowarzyszenie jest organizatorem licznych rekolekcji ewangelizacyjnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych z Polski i z zagranicy, które prowadzą znani w świecie charyzmatycy, nauczający z mocą Ducha Świętego, czemu towarzyszą uzdrowienia i uwolnienia.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą: wydajemy własne pismo ewangelizacyjno-formacyjne, a także płyty mp3 z przeprowadzanych rekolekcji charyzmatycznych.

Zapraszamy na spotkania modlitewne naszej wspólnoty w każdy poniedziałek ok. 19.30 w Centrum Dialogu przy pl. bł. ks. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

W ramach Wspólnoty 17 stycznia 2007 r. powstało Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE”z siedzibą w Toruniu, zatwierdzone dekretem Biskupa Toruńskiego.

więcej o stowarzyszeniu

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE” wywodzi się ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „POSŁANIE”, działającej przy kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Powstało ono na zebraniu założycielskim 17 stycznia 2007 r.

Stowarzyszenie zostało zatwierdzone dekretami Biskupa Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. L.dz. 740/07/BD i  z dnia 7 listopada 2009 r. L.dz. 3589/09/BD oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000343395.

KSE „POSŁANIE” posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego i organizacji katolickiej w myśl przepisów Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, działającej jako stowarzyszenie na podstawie Prawa o stowarzyszeniach.

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie Kościoła, społeczeństwa i narodu, poprzez podejmowanie działalności ewangelizacyjnej, medialnej, charytatywnej i oświatowej.

W skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „POSŁANIE” wchodzą następujące osoby:

Ewa Leszczełowska – Prezes,

Dagmara Krzyżanowska – Członek Zarządu,

Marta Kalniuk – Członek Zarządu,

Izabela Surmacz – Członek Zarządu.

Asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest ks. dr Artur Szymczyk.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 22 członków.