Stowarzyszenie

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE” wywodzi się ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „POSŁANIE”, działającej przy kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Powstało ono na zebraniu założycielskim w dniu 17 stycznia 2007 r.

Na mocy dekretu Biskupa Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. L.dz. 740/07/BD Stowarzyszenie posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych (w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego) oraz organizacji kościelnej (w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 7 listopada 2009 r. L.dz. 3589/09/BD dokonano – w świetle przytoczonej ustawy – zmiany jego statusu, co umożliwiło już jako organizacji katolickiej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000343395 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/007858/09/145.

Obecnie Stowarzyszenie tworzy 20 członków wywodzących się ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „POSŁANIE”.

Asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Posłanie” jest ks. prałat mgr Józef Nowakowski.

Dekret Biskupa Toruńskiego zatwierdzający Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE”

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie Kościoła, społeczeństwa i narodu, poprzez podejmowanie działalności ewangelizacyjnej, medialnej, charytatywnej i oświatowej.

W ramach działalności ewangelizacyjnej Stowarzyszenia wydawane jest jako dwumiesięcznik Pismo Ewangelizacyjne Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Posłanie” – „POSŁANIE – Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię! (Mk 16,15)”, którego celem jest ewangelizacja bliźnich, ich formacja, jako uczniów Chrystusa, a następnie posłanie z Dobrą Nowiną do środowisk, w których żyją i pracują. Z uwagi na charakter pisma drukowane są w nim – jako „żywe słowo” – przede wszystkim świadectwa (dotyczące nawrócenia i kroczenia drogami wiary), artykuły formacyjne (np. cykl artykułów dotyczących rozeznawania duchowego, życia świętych, ciekawych pozycji książkowych i muzycznych) i wywiady (m.in. z Magdą Anioł, ks. Piotrem Pawlukiewiczem, Jackiem Pulikowskim, o. Augustynem Pelanowskim, Davidem Piercem, członkami zespołu New Day, ks. Markiem Dziewieckim). Chcemy w ten sposób dzielić się dalej bogactwem Kościoła i jego nauczania oraz doświadczeniem spotkania ciekawych ludzi, którzy mają coś ważnego i cennego do przekazania. Nasze pismo jest skierowane zarówno do osób poszukujących, jak i pragnących pogłębienia swej relacji z Jezusem. Jesteśmy zainteresowani współpracą w jego rozprowadzaniu i sprzedaży.

Inną formą ewangelizacji jest przygotowane przez grupę teatralną, powstałą we wspólnocie „Posłanie”, przedstawienie ewangelizacyjne pt. „Zraniony Pasterz” na podst. książki Daniela Ange i w oparciu o własne doświadczenie działania Jezusa wśród członków grupy. Skierowane do ludzi młodych mówi ono o spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym i uzdrawiającym w historii życia młodego człowieka. Pokazywane już było wielokrotnie podczas rekolekcji wielkopostnych w szkołach średnich i na koncertach ewangelizacyjnych, w połączeniu ze świadectwem życia osób ze wspólnoty, modlitwą i śpiewem. Stanowić może podstawę do poprowadzenia rekolekcji, zarówno w szkołach średnich, jak i w parafiach.